BASIN

DEPREM İÇİN TEK SEFERLİK EK VERGİ

BASIN

KURUMLAR VERGISI MÜKELLEFLERINDEN 2022 YILINDA İNDİRİM İSTİSNADAN YARARLANANLAR EK VERGİ

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kabul edilen aşağıdaki haline göre; 2022 yılı için, teknopark kazanç istisnası, Ar-Ge indirimi ve yararlanılan benzer istisnalar ve indirimler için matrahın %10’u (iştirak kazanç istisnasında %5 i) tek sefer olmak üzere ek vergi olarak ödenecek.

“(27) Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında, 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında ek vergi hesaplanır ve bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenir.”

Bu verginin, Kahramanmaraş depreminin oluşturduğu olumsuz etkilerin giderilmesi ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin yeniden inşaasına kaynak sağlamak amacıyla getirildiği ifade ediliyor.

2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde“zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler” ile “kazancın bulunması halinde indirilebilecek istisna ve indirimler” bölümlerinde gösterilerek kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile “Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahlar” üzerinden tek seferlik yüzde 10 oranında ek vergi alınacak.

Ancak aşağıda sayılan indirim ve istisnalardan bu ek vergi alınmayacak.

 • Kooperatiflerde risturn istisnası (KVK. Mad. 5/1-i),
 • Sat – Kirala – Geri Al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna (KVK Mad. 5/1-j),
 • Kira sertifikası ihracı amacıyla varlık ve hakların satışından doğan kazançlara ilişkin istisna (KVK. Mad. 5/1-k),
 • KKM hesaplarından sağlanan kazançlara ilişkin istisna (KVK. Mad. Geçici 14),
 • Sponsorluk harcamaları (KVK. Mad. 10/1-b),
 • Makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar (KVK. Mad. 10/1-c),
 • Okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi yapımı veya bu tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan bağış ve yardımlar (KVK. Mad. 10/1-ç),
 • Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar (KVK. Mad.10/1-d),
 • Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan bağış ve yardımlar (KVK. Mad. 10/1-e),
 • Türkiye Kızılay Derneğine ve Yeşilay Cemiyetine yapılan nakdi bağış ve yardımlar (KVK. Mad. 10/1-f),
 • Girişim sermayesi fonu (KVK. Mad. 10/1-g),
 • Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyeri indirimi (KVK. Mad. 10/1-h),
 • Yatırım indirimi istisnası (GVK. Mad. Geçici 61),
 • İlgili Kanunları uyarınca kurum kazancından indirilebilen bağış ve yardımlar.

İştirak kazanç istisnasına %5 ek vergi :

İştirak kazancı istisnası ile yurtdışından elde edilen ve en az yüzde 15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden yüzde 5 ek vergi hesaplanacak.